• Snelle levering
  • Groot assortiment
  • Kwaliteitsproducten
  • Kwantumkortingen

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden van lijmenkitshop.nl (“LK”) zijn van toepassing op iedere bestelling die door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”) wordt geplaatst. Het plaatsen van een bestelling via de lijmenkitshop.nl webshop betekent dat de klant kennis heeft genomen van deze voorwaarden en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden erkent met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de afnemer zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door lijmenkitshop.nl zijn erkend.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn in EURO, altijd inclusief BTW en alle andere belastingen of heffingen ten laste van de klant. Indien verzendingskosten worden berekend, worden deze afzonderlijk vermeld.

De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals deze letterlijk zijn omschreven. De bijgevoegde foto’s zijn ter decoratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Lijmenkitshop.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren indien producten onjuist geprijsd zijn online. De klant heeft altijd het recht om zijn bestelling te annuleren of om alleen de correct geprijsde artikelen te kopen.

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gemaakt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden lijmenkitshop.nl niet. Ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is lijmenkitshop.nl slechts gehouden tot het aannemen van middelen. Lijmenkitshop.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de klant specifieke vragen heeft, bijvoorbeeld over maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of soort levering, verzoeken wij de klant vooraf contact op te nemen met lijmenkitshop.nl via het contactformulier.

De aanbieding is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door lijmenkitshop.nl worden aangepast of ingetrokken. lijmenkitshop.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 4: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

lijmenkitshop.nl streeft ernaar om alle gekochte artikelen zo snel mogelijk te leveren, wanneer mogelijk.

Elke zichtbare schade en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming in de levering moet onmiddellijk door de klant aan lijmenkitshop.nl worden gemeld.

Het risico van verlies of schade wordt overgedragen aan de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) fysiek bezit heeft van de goederen. Het risico gaat echter over op de klant op het moment dat de goederen aan de expediteur worden overhandigd, indien de expediteur door de klant is belast met het vervoer van de goederen en deze optie niet door lijmenkitshop.nl is geboden.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van lijmenkitshop.nl totdat deze volledig door de afnemer zijn betaald.

 

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die, in hun hoedanigheid als consument, online artikelen kopen bij lijmenkitshop.nl.

De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Producten zoals ondergoed, lingerie, haarproducten, mondverzorgingsproducten en andere producten die in contact komen met de huid vallen niet onder het hygiënische retourbeleid. Deze producten kunnen dus niet worden geretourneerd en zullen niet in behandeling worden genomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant lijmenkitshop.nl, informeren door middel van een duidelijke verklaring van zijn besluit om zich terug te trekken uit het contract.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende voor de klant om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onmiddellijk, maar niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij lijmenkitshop.nl op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, aan lijmenkitshop.nl retourneren of overhandigen. De klant is op tijd indien hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.
In het geval van een verslechtering van de waarde van de te retourneren goederen, behoudt lijmenkitshop.nl zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen voor een verslechtering van de waarde van de goederen als gevolg van het voorgenomen gebruik van de goederen en om compensatie te eisen.

Alleen artikelen in hun originele verpakking met alle accessoires, gebruiksaanwijzing en een factuur of bewijs van aankoop kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal lijmenkitshop.nl de klant vergoeden voor alle betalingen gedaan tot op dat moment, met inbegrip van de kosten voor standaard leveringen, binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat lijmenkitshop.nl kennis heeft genomen van het besluit van de klant om zich terug te trekken uit de overeenkomst. In het geval van verkoopovereenkomsten, kan lijmenkitshop.nl wachten totdat de goederen volledig zijn geretourneerd, totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Voor deze terugbetaling gebruikt lijmenkitshop.nl hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met de klant is overeengekomen; In geen geval zullen voor deze terugbetaling aan de klant kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7: GARANTIE

Overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie is van toepassing vanaf de datum van aankoop door (in voorkomend geval vanaf de levering aan) de eerste eigenaar. Enige commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de klant een bewijs van aankoop kunnen overleggen. De klant wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor online gekochte artikelen die bij de klant thuis worden afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantenservice van lijmenkitshop.nl en het artikel op eigen kosten naar lijmenkitshop.nl te retourneren.

In het geval van een defect, moet de klant lijmenkitshop.nl zo snel mogelijk informeren. In ieder geval dient de klant een defect binnen een periode van 2 maanden na ontdekking te melden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt elk recht op herbewerking of vervangende levering.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van ongevallen, nalatigheid, valpartijen, oneigenlijk gebruik van het artikel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, overmatig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of onjuist gebruik.

Het is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of op slijtageartikelen.
Gebreken die aan het licht komen na een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop, eventueel vanaf de levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, tenzij de klant het tegendeel bewijst.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 8: SANCTIES BIJ NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten beschikbaar voor Voorjaarsactie, in het geval van niet-betaling of verzuim van betaling, heeft de klant wettelijk recht, vanaf de datum van verzuim en zonder een formele aanmaning, op rente tegen een tarief van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag dat betaald moet worden. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het betrokken bedrag, doch minstens 25 euro per factuur.

Niettegenstaande het voorgaande, behoudt lijmenkitshop.nl zich het recht voor om de (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 9: PRIVACY BELEID

De verantwoordelijke voor de verwerking, lijmenkitshop.nl, respecteert de Nederlandse en de Belgische wet van inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden: verwerking en levering van de bestelling, het verzenden van nieuwsbrieven, reclame en / of marketing doeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@lijmenkitshop.nl gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In het geval van het gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt altijd contact opnemen met lijmenkitshop.nl
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven aan derden, verhuren of verkopen.

 

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn toegangsgegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt opgeslagen in gecodeerde vorm, zodat lijmenkitshop.nl geen toegang heeft tot uw wachtwoord.

lijmenkitshop.nl houdt (anonieme) bezoekersstatistieken online om te kunnen zien welke pagina’s van de website worden bezocht en in welke mate. Indien u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen via info@lijmenkitshop.nl

 

ARTIKEL 10: GEBRUIK VAN COOKIES

“Cookies” kunnen op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u de website bezoekt. Een cookie is een tekstbestand dat door een website-server in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts één apparaat identificeren. Wij gebruiken zowel first-party cookies als third-party cookies.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, u waarschuwt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of de cookies vervolgens van uw harde schijf verwijdert. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Merk op dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 11: EFFECTIVITEIT – ONVERMIJDELIJK

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, dan heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

lijmenkitshop.nl niet uitoefenen of doen gelden van enig recht uiteengezet in deze voorwaarden op enig moment kan nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal nooit van invloed zijn op de geldigheid van dergelijke rechten.

 

ARTIKEL 12: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en de algemene verkoopvoorwaarden van lijmenkitshop.nl. In het geval van tegenstrijdigheden, zullen deze voorwaarden prevaleren.

lijmenkitshop.nl kan deze algemene voorwaarden op elk moment zonder verdere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop gedaan na de wijziging impliceert aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden door de klant.

 

Ik wel graag regelmatig aanbiedingen per email ontvangen

Ja, ik wil graag aanbiedingen en informatie via email ontvangen!